Realizacja samodzielna przenisienia numeru do ISTS

Jeżeli chcesz samodzielnie przenieść Swój numer do sieci ISTS, postępuj zgodnie z poniższymi krokami lub

wypełnij formularz

1. Wejdź na stronę www.ists.pl lub zadzwoń pod numer 12 442 442 0 i sprawdź, czy możesz przenieść numer na lokalizację w której mieszkasz.

2. Pobierz komplet odpowiednich dokumentów  - link

3. Wypełnij dokument Wniosek o przeniesienie numeru do sieci ISTS według załączonego wzoru (Dokument A). 

  • Ten dokument posłuży ISTS do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru do sieci ISTS.  Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku złożonego w BOK ISTS to   7 dni roboczych , natomiast w przypadku złożenia wniosku w inny sposób termin ten wydłuża się do 14 dni roboczych.

4. Wypełnij dokument Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych skierowany do Twojego obecnego dostawcy (Operatora Dawcy), według załączonego wzoru (Dokument B) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

5. Wypełnij dokument Potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru (Dokument C) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

  • Tym dokumentem ISTS potwierdza możliwość instalacji usługi telefonicznej na przeniesionym numerze pod Twoim adresem instalacji.

6.Właściwie wypełnione Wypowiedzenie i Potwierdzenie możliwości zawarcia umowy przekaż obecnemu operatorowi usługi telefonicznej. Możesz to zrobić osobiście w Biurze Obsługi Klientów lub przesłać je listem poleconym – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

7.Jeżeli Twój obecny dostawca usługi telefonicznej prześle dokumenty do Ciebie, to wraz z pozostałymi dokumentami prześlij je do ISTS sp.z o.o. - dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

8. Jeśli nie jesteś właścicielem numeru telefonicznego, który chcesz przenieść, wypełnij Upoważnienie (Dokument D) według załączonego wzoru – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

  • Tym dokumentem upoważnisz właściciela przenoszonego numeru (np. innego członka rodziny/firmę) do rozszerzenia Twojej Umowy Abonenckiej z ISTS o usługę telefoniczną wraz z przeniesionym numerem.
  • Jeżeli z ISTS sp.z o.o. umowa została zawarta, np. na obojga małżonków, upoważnienie to NIE jest wymagane

9. Jeżeli jesteś już klientem usługi telefonicznej ISTS, wypełnij Aneks do Umowy Abonenckiej (Dokument E) według załączonego wzoru w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz zachowaj dla siebie – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

  • W oparciu o ten dokument ISTS dokona przeniesienia Twojego numeru.
  • Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem usługi telefonicznej ISTS, wypełnij aneks po prawidłowym wykonaniu instalacji tejże usługi.

10. Wypełnij dokument Oświadczenie według załączonego wzoru (Dokument F) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

  • W tym dokumencie oświadczasz, że znane są Tobie konsekwencje związane z rozwiązaniem umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Ten dokument określa również tryb rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usługi telefonicznej.
  • W przypadku braku oświadczenia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Abonent zostanie o tym poinformowany. Wraz z powiadomieniem otrzymasz wzór Oświadczenia

11. Prześlij do ISTS odpowiedź Twojego dostawcy usługi telefonicznej oraz poprawnie wypełniony Wniosek o przeniesienie numeru, Upoważnienie (o ile Ciebie dotyczy) i Aneks do Umowy Abonenckiej (jeżeli jesteś już abonentem usługi telefonicznej ISTS) oraz Oświadczenie. Możesz to zrobić na jeden z czterech sposobów – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych:

pocztą   faxem   e-mailem

ISTS  Sp. z o. o.

ul.Bociana 4a/68a

31-231 Kraków

 

tel.:

12 44244099

  biuro@ists.pl

 

\Pamiętaj
Poprawne i czytelne wypełnienie dokumentów przyspieszy proces przeniesienia Twojego numeru.
Jeśli Twój dotychczasowy operator przyśle odpowiedź do Ciebie (nie do ISTS), prosimy niezwłocznie wysłać ją do nas, w kopercie zwrotnej uzyskanej wcześniej od przedstawiciela ISTS. W razie braku koperty, prosimy przesłać odpowiedź dotychczasowego dostawcy na adres:
 
ISTS  Sp. z o. o.
ul.Bociana 4a/68a
31-231 Kraków
 
Abonament za Telefon ISTS sp.z o.o. jest naliczany od dnia instalacji usługi. Rozpoczęcie procesu przeniesienia numeru nie zwalnia z obowiązku jego opłacania (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej). Pamiętać należy także o konieczności uregulowania zobowiązań wobec operatora, od którego numer jest przenoszony.

 

Sprawdź dostępność usług w Twoim domu