Realizacja przeniesienia numeru stacjonarnego przez ISTS

Jeżeli chcesz aby w Twoim imieniu ISTS przeniosło Twój numer do sieci ISTS, postępuj zgodnie z poniższymi krokami lub

wypełnij formularz

1. Wejdź na stronę www.ists.pl lub zadzwoń pod numer 12 442 442 0 i sprawdź, czy możesz przenieść numer na lokalizację w której mieszkasz.

2. Pobierz komplet odpowiednich dokumentów  - link

3. Wypełnij dokument Wniosek o przeniesienie numeru do sieci ISTS według załączonego wzoru (Dokument A). 

 • Ten dokument posłuży ISTS do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru do sieci ISTS.  Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku złożonego w BOK ISTS to   7 dni roboczych , natomiast w przypadku złożenia wniosku w inny sposób termin ten wydłuża się do 14 dni roboczych.

4. Wypełnij dokument Pełnomocnictwo oraz Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych skierowane do swojego obecnego operatora (Operatora Dawcy) według załączonego wzoru (Dokument B).

 • Ten dokument zostanie złożony wraz z innymi niezbędnymi dokumentami do Twojego dotychczasowego dostawcy w celu rozwiązania umowy o świadczenie usługi telefonicznej oraz rozpoczęcie procesu przeniesienia Twojego dotychczasowego numeru telefonicznego do sieci ISTS.
 • Tym dokumentem upoważniasz również ISTS sp.z o.o.  do reprezentowania Ciebie w procesie przeniesienia numeru telefonicznego od obecnego dostawcy do sieci ISTS.
 • Udzielenie Pełnomocnictwa jest obowiązkowe w przypadku rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.

5. Wypełnij dokument Potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru (Dokument C) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

 • Tym dokumentem ISTS potwierdza możliwość instalacji usługi telefonicznej na przeniesionym numerze pod Twoim adresem instalacji.

6. Jeżeli nie jesteś właścicielem numeru telefonicznego, który chcesz przenieść, wypełnij „Upoważnienie” (Dokument D) według załączonego wzoru – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

 • Tym dokumentem upoważnisz właściciela przenoszonego numeru (np. innego członka rodziny/ firmę) do rozszerzenia Twojej Umowy Abonenckiej z ISTS sp.z o.o.  o usługę telefoniczną wraz z przeniesionym numerem.
 • Jeżeli z ISTS sp.z o.o. umowa została zawarta, np. na obojga małżonków, upoważnienie to NIE jest wymagane.

7. Jeżeli jesteś już klientem usługi telefonicznej ISTS sp.z o.o., wypełnij „Aneks do Umowy Abonenckiej” (Dokument E) według załączonego wzoru w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz zachowaj dla siebie – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

 • W oparciu o ten dokument ISTS sp.z o.o. dokona przeniesienia Twojego numeru.
 • Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem usługi telefonicznej ISTS Sp.z o.o., Aneks zostanie Ci przekazany do podpisania przez instalatora po poprawnym wykonaniu instalacji usługi telefonicznej.

8. Wypełnij dokument Oświadczenie według załączonego wzoru (Dokument F) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

 • W tym dokumencie oświadczasz, że znane są Tobie konsekwencje związane z rozwiązaniem umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta.
 • W przypadku braku oświadczenia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Abonent zostanie o tym poinformowany. Wraz z powiadomieniem otrzymasz wzór Oświadczenia.
 • W tym dokumencie dokonasz również wyboru trybu rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usługi telefonicznej.

9. Przekaż wszystkie wypełnione dokumenty (Dokumenty A-F) pracownikowi ISTS sp.z o.o. - dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

 • Od tej pory ISTS sp.z o.o. rozpocznie w Twoim imieniu proces przeniesienia numeru telefonicznego do sieci ISTS sp.z o.o..

Pamiętaj!

Poprawne i czytelne wypełnienie dokumentów przyspieszy proces przeniesienia Twojego numeru.
Jeśli Twój dotychczasowy operator przyśle odpowiedź do Ciebie (nie do ISTS), prosimy niezwłocznie wysłać ją do nas, w kopercie zwrotnej uzyskanej wcześniej od przedstawiciela ISTS. W razie braku koperty, prosimy przesłać odpowiedź dotychczasowego dostawcy na adres:
 
ISTS  Sp. z o. o.
ul.Bociana 4a/68a
31-231 Kraków
 
Abonament za Telefon ISTS sp.z o.o. jest naliczany od dnia instalacji usługi. Rozpoczęcie procesu przeniesienia numeru nie zwalnia z obowiązku jego opłacania (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej). Pamiętać należy także o konieczności uregulowania zobowiązań wobec operatora, od którego numer jest przenoszony.

 

Sprawdź dostępność usług w Twoim domu