Informacja

 

Szanowni Państwo,

                      Uprzejmie Państwa informujemy ,że wprowadziliśmy  w obowiązującym Państwa wzorcu umowy korzystną dla Państwa zmianę  w przypadku umów zawieranych na czas określony .Umowa zawarta na czas określony ulega po upływie tego okresu przedłużeniu na czas nieoznaczony o ile Abonent( konsument) nie wyrazi innego( przeciwnego) oświadczenia woli w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu na jaki była zawarta umowa terminowa .Pozostałe warunki świadczenia usługi w tym wysokość opłat abonamentowych w takim przypadku nie ulegają zmianie i pozostają takie same jak obowiązujące w ostatnim okresie rozliczeniowym przed przedłużeniem umowy.

                    Wspomniana wyżej zmiana wchodzi w życie 30 dni od daty jej  ogłoszenia i dotyczy umów zawartych przed tą datą. W przypadku braku akceptacji w/w zmiany  przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy ,które można zrealizować  w terminie do dnia wejścia tej zmiany w życie ale w związku z tym ,że  wprowadzenie zmiany j .w.  wynika z konieczności usunięcia niedozwolonych postanowień umownych wypowiedzenie  umowy przez Abonenta następować będzie na podstawie art.60aust3 pkt 1 w zw .z art.60a ust1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r ( z późn. zm) PT .W takim przypadku wiązać się to będzie z koniecznością  zwrotu przez abonenta  ulgi przyznanej przy zawieraniu umowy pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

                                                                                                                                           

   ISTS sp z o.o.

Sprawdź dostępność usług w Twoim domu